لیست کتب تألیف شده

لیست کتب تالیف شده
ردیف
نام کتاب
مولف
انتشارات
سال نشر
1
علوم کاربردی مکانیک ( جلد
1- روشها و اجزاء)
عبدالساده نیسی
خاتم سبز
1383
2
علوم کاربردی مکانیک ( جلد
2- سیالات، گرمازدایی و مجاری انتقال)
عبدالساده نیسی
نشر کردگار
1385
3
یاتاقانها
عبدالساده نیسی
نشر کردگار
1389
 
لیست کتب در حال تدوین
ردیف
نام کتاب
مولف
انتشارات
سال نشر
1
بازتاب مقادیر در تولید
عبدالساده نیسی
 
 
2
نشت بندها
عبدالساده نیسی