بزودی لیست پروژه های مصوب جهت فراخوان از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.