ارتباط با مرکز تحقیق و توسعه

شماره تماس رئیس پژوهش و توسعه شرکت لوله سازی اهواز 

06132274834