فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
پنج شنبه۱ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۱۵ : ۱۰۰۶ : ۴۰ : ۵۶۱۳ : ۱۴ : ۰۲۱۹ : ۴۷ : ۳۶۲۰ : ۰۴ : ۲۸۰۰ : ۳۰ : ۴۳
جمعه۲ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۱۳ : ۵۱۰۶ : ۳۹ : ۵۲۱۳ : ۱۳ : ۵۰۱۹ : ۴۸ : ۱۶۲۰ : ۰۵ : ۱۰۰۰ : ۳۰ : ۲۴
شنبه۳ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۱۲ : ۳۳۰۶ : ۳۸ : ۴۸۱۳ : ۱۳ : ۳۸۱۹ : ۴۸ : ۵۷۲۰ : ۰۵ : ۵۳۰۰ : ۳۰ : ۰۶
یکشنبه۴ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۱۱ : ۱۵۰۶ : ۳۷ : ۴۵۱۳ : ۱۳ : ۲۷۱۹ : ۴۹ : ۳۸۲۰ : ۰۶ : ۳۶۰۰ : ۲۹ : ۴۸
دوشنبه۵ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۰۹ : ۵۸۰۶ : ۳۶ : ۴۳۱۳ : ۱۳ : ۱۷۱۹ : ۵۰ : ۱۸۲۰ : ۰۷ : ۱۹۰۰ : ۲۹ : ۲۹
سه شنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۰۸ : ۴۱۰۶ : ۳۵ : ۴۲۱۳ : ۱۳ : ۰۶۱۹ : ۵۰ : ۵۹۲۰ : ۰۸ : ۰۲۰۰ : ۲۹ : ۱۲
چهارشنبه۷ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۰۷ : ۲۵۰۶ : ۳۴ : ۴۱۱۳ : ۱۲ : ۵۷۱۹ : ۵۱ : ۴۰۲۰ : ۰۸ : ۴۵۰۰ : ۲۸ : ۵۵
پنج شنبه۸ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۰۶ : ۱۰۰۶ : ۳۳ : ۴۲۱۳ : ۱۲ : ۴۸۱۹ : ۵۲ : ۲۱۲۰ : ۰۹ : ۲۸۰۰ : ۲۸ : ۳۸
جمعه۹ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۰۴ : ۵۵۰۶ : ۳۲ : ۴۳۱۳ : ۱۲ : ۳۹۱۹ : ۵۳ : ۰۳۲۰ : ۱۰ : ۱۲۰۰ : ۲۸ : ۲۲
شنبه۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۰۳ : ۴۲۰۶ : ۳۱ : ۴۶۱۳ : ۱۲ : ۳۱۱۹ : ۵۳ : ۴۴۲۰ : ۱۰ : ۵۵۰۰ : ۲۸ : ۰۶
یکشنبه۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۰۲ : ۲۹۰۶ : ۳۰ : ۴۹۱۳ : ۱۲ : ۲۴۱۹ : ۵۴ : ۲۵۲۰ : ۱۱ : ۳۹۰۰ : ۲۷ : ۵۱
دوشنبه۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۰۱ : ۱۷۰۶ : ۲۹ : ۵۴۱۳ : ۱۲ : ۱۷۱۹ : ۵۵ : ۰۶۲۰ : ۱۲ : ۲۲۰۰ : ۲۷ : ۳۶
سه شنبه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۵ : ۰۰ : ۰۶۰۶ : ۲۸ : ۵۹۱۳ : ۱۲ : ۱۰۱۹ : ۵۵ : ۴۸۲۰ : ۱۳ : ۰۶۰۰ : ۲۷ : ۲۲
چهارشنبه۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۸ : ۵۶۰۶ : ۲۸ : ۰۶۱۳ : ۱۲ : ۰۴۱۹ : ۵۶ : ۲۹۲۰ : ۱۳ : ۵۰۰۰ : ۲۷ : ۰۷
پنج شنبه۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۷ : ۴۶۰۶ : ۲۷ : ۱۳۱۳ : ۱۱ : ۵۹۱۹ : ۵۷ : ۱۰۲۰ : ۱۴ : ۳۴۰۰ : ۲۶ : ۵۴
جمعه۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۶ : ۳۸۰۶ : ۲۶ : ۲۲۱۳ : ۱۱ : ۵۴۱۹ : ۵۷ : ۵۲۲۰ : ۱۵ : ۱۷۰۰ : ۲۶ : ۴۱
شنبه۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۵ : ۳۱۰۶ : ۲۵ : ۳۲۱۳ : ۱۱ : ۵۰۱۹ : ۵۸ : ۳۳۲۰ : ۱۶ : ۰۱۰۰ : ۲۶ : ۲۹
یکشنبه۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۴ : ۲۵۰۶ : ۲۴ : ۴۳۱۳ : ۱۱ : ۴۶۱۹ : ۵۹ : ۱۴۲۰ : ۱۶ : ۴۵۰۰ : ۲۶ : ۱۷
دوشنبه۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۳ : ۲۰۰۶ : ۲۳ : ۵۵۱۳ : ۱۱ : ۴۳۱۹ : ۵۹ : ۵۶۲۰ : ۱۷ : ۲۸۰۰ : ۲۶ : ۰۶
سه شنبه۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۲ : ۱۶۰۶ : ۲۳ : ۰۹۱۳ : ۱۱ : ۴۰۲۰ : ۰۰ : ۳۷۲۰ : ۱۸ : ۱۲۰۰ : ۲۵ : ۵۵
چهارشنبه۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۱ : ۱۴۰۶ : ۲۲ : ۲۳۱۳ : ۱۱ : ۳۸۲۰ : ۰۱ : ۱۸۲۰ : ۱۸ : ۵۵۰۰ : ۲۵ : ۴۵
پنج شنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۰ : ۱۲۰۶ : ۲۱ : ۳۹۱۳ : ۱۱ : ۳۷۲۰ : ۰۱ : ۵۹۲۰ : ۱۹ : ۳۹۰۰ : ۲۵ : ۳۵
جمعه۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۹ : ۱۲۰۶ : ۲۰ : ۵۶۱۳ : ۱۱ : ۳۶۲۰ : ۰۲ : ۴۰۲۰ : ۲۰ : ۲۲۰۰ : ۲۵ : ۲۷
شنبه۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۸ : ۱۴۰۶ : ۲۰ : ۱۵۱۳ : ۱۱ : ۳۶۲۰ : ۰۳ : ۲۰۲۰ : ۲۱ : ۰۵۰۰ : ۲۵ : ۱۸
یکشنبه۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۷ : ۱۶۰۶ : ۱۹ : ۳۵۱۳ : ۱۱ : ۳۶۲۰ : ۰۴ : ۰۱۲۰ : ۲۱ : ۴۸۰۰ : ۲۵ : ۱۰
دوشنبه۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۶ : ۲۰۰۶ : ۱۸ : ۵۶۱۳ : ۱۱ : ۳۷۲۰ : ۰۴ : ۴۱۲۰ : ۲۲ : ۳۱۰۰ : ۲۵ : ۰۳
سه شنبه۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۵ : ۲۶۰۶ : ۱۸ : ۱۸۱۳ : ۱۱ : ۳۹۲۰ : ۰۵ : ۲۱۲۰ : ۲۳ : ۱۳۰۰ : ۲۴ : ۵۷
چهارشنبه۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۴ : ۳۳۰۶ : ۱۷ : ۴۲۱۳ : ۱۱ : ۴۱۲۰ : ۰۶ : ۰۱۲۰ : ۲۳ : ۵۵۰۰ : ۲۴ : ۵۱
پنج شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۳ : ۴۱۰۶ : ۱۷ : ۰۷۱۳ : ۱۱ : ۴۳۲۰ : ۰۶ : ۴۱۲۰ : ۲۴ : ۳۷۰۰ : ۲۴ : ۴۶
جمعه۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۲ : ۵۱۰۶ : ۱۶ : ۳۳۱۳ : ۱۱ : ۴۶۲۰ : ۰۷ : ۲۰۲۰ : ۲۵ : ۱۹۰۰ : ۲۴ : ۴۱
شنبه۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۲ : ۰۳۰۶ : ۱۶ : ۰۱۱۳ : ۱۱ : ۵۰۲۰ : ۰۷ : ۵۹۲۰ : ۲۶ : ۰۰۰۰ : ۲۴ : ۳۷