فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ اَمرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۵۱ : ۵۲۰۶ : ۲۵ : ۵۷۱۳ : ۲۱ : ۴۵۲۰ : ۱۷ : ۱۳۲۰ : ۳۵ : ۱۱۰۰ : ۳۴ : ۵۹
یکشنبه۲ اَمرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۵۲ : ۴۵۰۶ : ۲۶ : ۳۴۱۳ : ۲۱ : ۴۷۲۰ : ۱۶ : ۳۹۲۰ : ۳۴ : ۳۴۰۰ : ۳۵ : ۰۸
دوشنبه۳ اَمرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۵۳ : ۳۸۰۶ : ۲۷ : ۱۱۱۳ : ۲۱ : ۴۸۲۰ : ۱۶ : ۰۳۲۰ : ۳۳ : ۵۶۰۰ : ۳۵ : ۱۷
سه شنبه۴ اَمرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۵۴ : ۳۲۰۶ : ۲۷ : ۴۹۱۳ : ۲۱ : ۴۸۲۰ : ۱۵ : ۲۵۲۰ : ۳۳ : ۱۶۰۰ : ۳۵ : ۲۶
چهارشنبه۵ اَمرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۵۵ : ۲۷۰۶ : ۲۸ : ۲۶۱۳ : ۲۱ : ۴۸۲۰ : ۱۴ : ۴۷۲۰ : ۳۲ : ۳۵۰۰ : ۳۵ : ۳۴
پنج شنبه۶ اَمرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۵۶ : ۲۱۰۶ : ۲۹ : ۰۴۱۳ : ۲۱ : ۴۷۲۰ : ۱۴ : ۰۷۲۰ : ۳۱ : ۵۳۰۰ : ۳۵ : ۴۱
جمعه۷ اَمرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۵۷ : ۱۶۰۶ : ۲۹ : ۴۲۱۳ : ۲۱ : ۴۵۲۰ : ۱۳ : ۲۵۲۰ : ۳۱ : ۰۹۰۰ : ۳۵ : ۴۸
شنبه۸ اَمرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۵۸ : ۱۱۰۶ : ۳۰ : ۲۰۱۳ : ۲۱ : ۴۳۲۰ : ۱۲ : ۴۳۲۰ : ۳۰ : ۲۴۰۰ : ۳۵ : ۵۴
یکشنبه۹ اَمرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۵۹ : ۰۶۰۶ : ۳۰ : ۵۹۱۳ : ۲۱ : ۴۰۲۰ : ۱۱ : ۵۹۲۰ : ۲۹ : ۳۷۰۰ : ۳۶ : ۰۰
دوشنبه۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۰ : ۰۱۰۶ : ۳۱ : ۳۷۱۳ : ۲۱ : ۳۷۲۰ : ۱۱ : ۱۳۲۰ : ۲۸ : ۵۰۰۰ : ۳۶ : ۰۵
سه شنبه۱۱ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۰ : ۵۷۰۶ : ۳۲ : ۱۵۱۳ : ۲۱ : ۳۳۲۰ : ۱۰ : ۲۷۲۰ : ۲۸ : ۰۱۰۰ : ۳۶ : ۰۹
چهارشنبه۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۱ : ۵۲۰۶ : ۳۲ : ۵۴۱۳ : ۲۱ : ۲۹۲۰ : ۰۹ : ۳۹۲۰ : ۲۷ : ۱۰۰۰ : ۳۶ : ۱۳
پنج شنبه۱۳ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۲ : ۴۸۰۶ : ۳۳ : ۳۲۱۳ : ۲۱ : ۲۳۲۰ : ۰۸ : ۵۰۲۰ : ۲۶ : ۱۹۰۰ : ۳۶ : ۱۶
جمعه۱۴ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۳ : ۴۳۰۶ : ۳۴ : ۱۰۱۳ : ۲۱ : ۱۸۲۰ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۲۵ : ۲۶۰۰ : ۳۶ : ۱۹
شنبه۱۵ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۴ : ۳۸۰۶ : ۳۴ : ۴۹۱۳ : ۲۱ : ۱۱۲۰ : ۰۷ : ۰۸۲۰ : ۲۴ : ۳۳۰۰ : ۳۶ : ۲۱
یکشنبه۱۶ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۵ : ۳۴۰۶ : ۳۵ : ۲۷۱۳ : ۲۱ : ۰۴۲۰ : ۰۶ : ۱۶۲۰ : ۲۳ : ۳۸۰۰ : ۳۶ : ۲۲
دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۶ : ۲۹۰۶ : ۳۶ : ۰۶۱۳ : ۲۰ : ۵۷۲۰ : ۰۵ : ۲۲۲۰ : ۲۲ : ۴۲۰۰ : ۳۶ : ۲۳
سه شنبه۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۷ : ۲۴۰۶ : ۳۶ : ۴۴۱۳ : ۲۰ : ۴۹۲۰ : ۰۴ : ۲۷۲۰ : ۲۱ : ۴۴۰۰ : ۳۶ : ۲۳
چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۸ : ۱۹۰۶ : ۳۷ : ۲۲۱۳ : ۲۰ : ۴۰۲۰ : ۰۳ : ۳۱۲۰ : ۲۰ : ۴۶۰۰ : ۳۶ : ۲۲
پنج شنبه۲۰ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۰۹ : ۱۳۰۶ : ۳۸ : ۰۰۱۳ : ۲۰ : ۳۱۲۰ : ۰۲ : ۳۴۲۰ : ۱۹ : ۴۷۰۰ : ۳۶ : ۲۱
جمعه۲۱ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۰ : ۰۸۰۶ : ۳۸ : ۳۹۱۳ : ۲۰ : ۲۱۲۰ : ۰۱ : ۳۶۲۰ : ۱۸ : ۴۷۰۰ : ۳۶ : ۱۹
شنبه۲۲ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۱ : ۰۲۰۶ : ۳۹ : ۱۷۱۳ : ۲۰ : ۱۰۲۰ : ۰۰ : ۳۷۲۰ : ۱۷ : ۴۵۰۰ : ۳۶ : ۱۶
یکشنبه۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۱ : ۵۶۰۶ : ۳۹ : ۵۵۱۳ : ۲۰ : ۰۰۱۹ : ۵۹ : ۳۷۲۰ : ۱۶ : ۴۳۰۰ : ۳۶ : ۱۳
دوشنبه۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۲ : ۴۹۰۶ : ۴۰ : ۳۲۱۳ : ۱۹ : ۴۸۱۹ : ۵۸ : ۳۶۲۰ : ۱۵ : ۴۰۰۰ : ۳۶ : ۰۹
سه شنبه۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۳ : ۴۳۰۶ : ۴۱ : ۱۰۱۳ : ۱۹ : ۳۶۱۹ : ۵۷ : ۳۴۲۰ : ۱۴ : ۳۶۰۰ : ۳۶ : ۰۵
چهارشنبه۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۴ : ۳۶۰۶ : ۴۱ : ۴۸۱۳ : ۱۹ : ۲۳۱۹ : ۵۶ : ۳۱۲۰ : ۱۳ : ۳۱۰۰ : ۳۵ : ۵۹
پنج شنبه۲۷ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۵ : ۲۸۰۶ : ۴۲ : ۲۵۱۳ : ۱۹ : ۱۰۱۹ : ۵۵ : ۲۸۲۰ : ۱۲ : ۲۵۰۰ : ۳۵ : ۵۴
جمعه۲۸ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۶ : ۲۱۰۶ : ۴۳ : ۰۲۱۳ : ۱۸ : ۵۷۱۹ : ۵۴ : ۲۳۲۰ : ۱۱ : ۱۸۰۰ : ۳۵ : ۴۸
شنبه۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۷ : ۱۳۰۶ : ۴۳ : ۴۰۱۳ : ۱۸ : ۴۳۱۹ : ۵۳ : ۱۸۲۰ : ۱۰ : ۱۱۰۰ : ۳۵ : ۴۱
یکشنبه۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۸ : ۰۴۰۶ : ۴۴ : ۱۷۱۳ : ۱۸ : ۲۸۱۹ : ۵۲ : ۱۲۲۰ : ۰۹ : ۰۳۰۰ : ۳۵ : ۳۳
دوشنبه۳۱ اَمرداد ۱۴۰۱۰۵ : ۱۸ : ۵۵۰۶ : ۴۴ : ۵۴۱۳ : ۱۸ : ۱۳۱۹ : ۵۱ : ۰۵۲۰ : ۰۷ : ۵۴۰۰ : ۳۵ : ۲۵