آیین نامه تشویق و حمایت از مقالات ، کتب و سمینارهای علمی - تخصصی

آیین نامه تشویق و حمایت  از مقالات ، کتب و سمینارهای علمی- تخصصی

مرتبط با صنعت لوله سازی و پوشش لوله

 

۱-هدف

هدف از تدوین این آیین نامه چگونگی تشویق و حمایت از مقالات علمی منتشر شده در همایشها و کنفرانسهای داخلی و خارجی معتبر و کتب تالیف یا ترجمه شده مرتبط با صنعت لوله سازی می باشد.

 

2-حدود                          

این دستور العمل برای کلیه کارکنان رسمی ، قراردادی و پیمانکار شاغل در شرکت لوله سازی اهواز و نیز مجریان پروژه های پژوهشی دارای قرارداد با شرکت، کاربرد دارد.

 

-مسئولیت اجراء

1-3- رییس اداره پژوهش و توسعه شرکت لوله سازی اهواز مسئولیت اجرای این دستورالعمل در شرکت را بر عهده خواهد داشت.

2-3- مدیر مهندسی و توسعه نظارت عالی بر حسن انجام این دستورالعمل را بر عهده دارد.

 

4-گستره شمول

مقالات علمی و کاربردی که در نشریات، سمینارها و سایر مجامع علمی داخلی و خارجی به نام شرکت لوله سازی اهواز چاپ و یا ارائه میگردد و همچنین کتابهای تالیف یا ترجمه شده ای که نویسنده آن در اثر خود حمایت شرکت لوله سازی اهواز را عنوان نماید، مطابق این دستورالعمل مورد تشویق قرار میگیرد.

تبصره1: پرداخت پاداش منوط به ارائه مدارک و مستندات مربوطه از جمله تکمیل فرم های درخواست پیوست، ارائه اصل اثر، برگه پذیرش مقاله برای چاپ(Acceptance letter) و یا ارائه به صورت سخنرانی((Oral و پوستر(Poster) و دیگر اسناد مثبته میباشد.


  ۵-ارزیابی مقالات

مسؤلیت ارزیابی و داوری مقالات ارائه شده و تعیین سطح اعتبار همایش های بین المللی بر عهدة شورای پژوهش شرکت لوله سازی اهواز و تحت نظر رئیس اداره پژوهش و توسعه می باشد.

  6-شاخصهای ارزیابی: 

 مقالات و کتب بر حسب جدول زیر بین 0 تا 100% درصد امتیاز را کسب و مطابق بند 7 و درصد تعیین شده از پاداش متعلقه بهره مند می شوند.جدول شماره 1

ردیف

شاخص

درصد امتیاز

1

مرتبط بودن با صنعت لوله سازی

30 %

2

نو و بدیع بودن موضوع

10 %

3

بین المللی بودن محل ارائه اثر

10 %

4

توسعه ای و کاربردی در ارتباط با صنعت لوله سازی

50 %

  تبصره :2داوری مقالات می بایست از زمان تحویل مقاله حداکثر ظرف ۳۰ روز صورت پذیرد.


2-میزان و نحوه پرداخت پاداش


جدول شماره 2

ردیف

نوع مقاله یا کتاب

حداکثر میزان پاداش (ریال)

1

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

هشت میلیون

2

مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی داخلی و خارجی/         تالیف یا ترجمه کتاب

پنج میلیون

3

مقالات چاپ شده در مجلات علمی کاربردی ( عمومی) و علمی ترویجی داخلی

سه میلیون

4

ارائه مقاله در کنفرانسهای علمی معتبر بین المللی خارج از کشور

" مرتبط با صنعت لوله سازی و ارائه به صورت Oral "

هزینه های شرکت در کنفرانس تا سقف سی میلیون ریال

5

ارائه مقاله به صورت شفاهی یا پوستر در کنفرانسها و همایشهای ملی و   بین المللی در ایران و مرتبط با صنعت لوله سازی

هزینه های شرکت در کنفرانس تا سقف چهار میلیون ریال

 

1-7- برای مقالات و کتبی که دارای دو نویسنده باشند، با اعمال ضریب 1.2 به سقف پاداش به نسبت 65% به نویسنده اول و 35% نویسنده دوم پرداخت می شود.

2-7- مقالات و کتبی  که بیش از دو مؤلف دارند، با اعمال ضریب1.3 به سقف پاداش ، 50% سهم نویسنده اول و مابقی به نسبت مساوی میان سایر نویسندگان تقسیم میشود.

3-7- اعتبار مربوط به پاداش مذکور همه ساله، از محل بودجه پیش بینی شده برای این ردیف، از بودجه پژوهشی مصوب شرکت پرداخت میگردد.

4-7- پاداش متعلقه پس از تائید در شورای پژوهش و اعلام توسط رییس اداره پژوهش و توسعه،  با تصویب مدیر عامل به نویسنده/نویسندگان واجد شرایط پرداخت میگردد.

5-7- هزینه های مرتبط با شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی فقط به ارائه کننده مقاله به صورت سخنرانی که دارای شرایط این دستور العمل باشد، پرداخت میگردد و ضروری است پس از شرکت در کنفرانس با ارائه مدارک مثبته تسویه حساب صورت پذیرد.

تبصره 3 : هر فرد حداکثر یکبار در سال امکان حضور در کنفرانس خارجی را دارد.

تبصره4: پاداش ارائه هر مقاله در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور به صورت پوستر در صورت حضور، حداکثریک میلیون ریال خواهد بود.

تبصره5: حمایت های ذکر شده در بند 7 مشمول آن دسته از مقالات ، کتب و آثاری می گردد که مرتبط با صنعت لوله سازی باشند.

تبصره6: ذکر نام شرکت لوله سازی اهواز   (Ahvaz Pipe Mills)عنوان حمایت کننده در مقالاتی که مورد بازنگری قرار گرفته است، ضروری است.

تبصره 7:مقالات به چاپ رسیده از نتایج طرح های تحقیقاتی و پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا نیز با توجه به جدول بند6می توانند از پاداش ردیف اول تا سوم بند 7و مچنین تبصره 6 بهره مند شوند.

8-سمینارهای علمی – تخصصی مرتبط با صنعت لوله سازی و پوشش آن که به منظور تقویت اهمیت و جایگاه این صنعت برگزار می گردد، با تائید اداره پژوهش و تصویب مدیریت محترم عامل مطابق بند 3 جدول 2 ارزیابی می گردد.

 9-پرداختهای فوق مشمول سقف پرداخت حقوق و مزایای ماهانه کارکنان و یا سقف قراردادهای پژوهشی  نمی باشد. 

10-این دستور العمل از 10 بند و7 تبصره و 4 فرم پیوست تشکیل میگردد و جایگزین موارد مشابه و یا قبلی در شرکت بوده و از تاریخ مصوبه لازم الاجرا میباشد.