دستورالعمل نحوه تشویق و حمایت از پروژه­های فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری

دستورالعمل نحوه تشویق و حمایت از پروژه­های فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه­های مورد نیاز شرکت لوله سازی اهواز

 به منظور گسترش امر پژوهشهای توسعه­ای در زمینه­های فنی ، فناوری ، مطالعات بهره­وری ، بازرگانی ، اقتصاد ، ارزیابی بازارهای جهانی فروش لوله ، مدیریت و برنامه­ریزی در صنعت لوله سازی و پوشش آن و استفاده از دانشجویان بعنوان پژوهشگر و نیز افزایش همکاری دانشگاهها با شرکت لوله سازی اهواز این دستورالعمل تدوین گردیده است :

ماده 1- پایان نامه­های مشمول حمایتهای مذکور در این مقررات باید به موضوعات عملیاتی ، توسعه­ای و جاری صنعت لوله سازی و پوشش آن بپردازد بنحویکه اجرای نتایج آنها بتواند به کاهش ضایعات و هزینه­ها ، افزایش درآمدها ، ارتقای بهره­وری و یا بهره­برداری بهینه از منابع ، امکانات و تأسیسات و یا نوآوری منجر شود.

ماده 2- کمیته حمایت از پایان نامه­ها متشکل از رییس پژوهش و توسعه ، رییس واحد مرتبط با موضوع پژوهشی و یک نفر کارشناس و یا مشاور متخصص در موضوع پروژه از داخل شرکت به انتخاب رییس پژوهش و توسعه تشکیل می­گردد تا نسبت به بررسی ، ارزیابی و تصمیم گیری در مورد پروژه­های پیشنهادی طبق مفاد این آیین نامه اقدام نماید . همچنین نظارت بر نحوه اجرای قرارداد و پیشرفت کار نیز با این کمیته خواهد بود .

ماده 3- امور پژوهش و توسعه موظف پس از تصویب کمیته موضوع ماده 2 با استاد راهنمای دانشجو که پایان نامه تحت نظر وی تهیه میشود قرارداد منعقد نماید . در تنظیم پایان نامه و یا مقاله­های منتج از آن ذکر جمله " این تحقیق با همکاری شرکت لوله سازی اهواز انجام شده است " ضروری است .

ماده 4- مبلغ حمایت مالی از هر پروژه پژوهشی کارشناسی ارشد و دکترا هر ساله با تصویب هیئت مدیره شرکت لوله سازی اهواز تعیین و ابلاغ میشود . این مبلغ شامل حق­الزحمه استاد راهنما ، استاد مشاور و دانشجو و نیز هزینه­های احتمالی پرداختی به دانشگاه ذیربط طرف قرارداد می­باشد . برای سال 1389 برای پایان نامه­های کارشناسی ارشد تا مبلغ ده میلیون ریال و دکتری تا مبلغ بیست میلیون ریال با تشخیص کمیته موضوع ماده 2 قابل پرداخت می­باشد .

تبصره 1: مبلغ تصویب شده در اختیار استاد راهنما قرار می­گیرد و حسب تشخیص وی درصدهایی را به استاد ( یا اساتید ) مشاور و دانشجو پرداخت می­نماید . چگونگی پرداختهای مزبور طبق مفاد قرارداد فیمابین استاد راهنما و واحد پژوهش و توسعه خواهد بود .

تبصره 2: در صورت نیاز برای هر پروژه کارشناسی ارشد یا دکترا یک استاد مشاور صنعتی ( با تایید واحد پژوهش و توسعه ) توسط کمیته موضوع ماده 2 تعیین و به استاد راهنمای مربوطه معرفی می­گردد ، شرایط همکاری و حق­الزحمه استاد مشاور صنعتی طبق آیین نامه­های مربوطه می­باشد .

تبصره 3: مبلغ حمایت مالی در موارد خاص و پس از کسب نتایج با تشخیص کمیته موضوع ماده 2 و تصویب شورای عالی پژوهش و توسعه تا دو برابر قابل افزایش است .

 ماده 5- علاوه بر حمایت مالی مذکور در ماده 4 ، بر اساس درخواست استاد راهنما ، پس از تصویب کمیته موضوع ماده 2 ، تمام یا بخشی از حمایتها و پشتیبانی­های زیر نیز در حد متعارف و امکانات و مقدورات ، توسط شرکت لوله سازی اهواز بعمل خواهد آمد .

تسهیل در استفاده از امکانات موجود در شرکت شامل :

الف) تهیه کتب و مقالات علمی ، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی .

ب ) اطلاعات علمی – فنی مورد نیاز و استفاده از امکانات رایانه­ای و اطلاع رسانی شرکت لوله سازی اهواز ذیربط .

ج ) استفاده از تسهیلات مسافرت ، اسکان و تغذیه

 ماده 6- کلیه نتایج حاصل از اجرای پروژه­ها متعلق به شرکت لوله سازی اهواز می­باشد .

تبصره 1: در صورتیکه اجرای پروژه منجر به اختراع و نوآوری گردد حقوق مادی و معنوی متعلقه براساس قرارداد جداگانه­ای خواهد بود که به امضاء طرفین خواهد رسید .

تبصره 2: در صورت تشخیص کمیته موضوع ماده 2 مبنی بر غیر قابل انتشار بودن نتایج پروژه ، اطلاعات محرمانه تلقی شده و برای مدتی که کمیته مشخص می­نماید اجازه انتشار نخواهد داشت .

 ماده 7- اعتبار مورد نیاز جهت حمایت از پایان نامه­های تحصیلات تکمیلی ، هر ساله در ردیفی تحت همین نام در بودجه واحد پژوهش و توسعه پیش­بینی می­گردد .

 این دستورالعمل در هفت ماده و هفت تبصره تهیه و به تصویب رسیده است .